O projektu

Základním principem projektu Vzděláváním k trvalé udržitelnosti je ve spolupráci se základními a středními školami ukázat dětem jejich okolí z jiného úhlu pohledu. Díky nejrůznějším aktivitám, které nabízíme, si vyzkouší různé možnosti dopravy do školy a společně s pedagogy a rodiči si uvědomí výhody cestování hromadnou dopravou, pěšky nebo na kole. Chceme dětem nejen ukázat, že cesta do školy na kole je možná i v Praze, ale také to, že se mohou aktivně podílet na změnách svého okolí a přístupu státních institucí.

Doposud se školy zaměřovaly na dopravní bezpečnost, ale nevěnovaly se otázce dopravy jako důležité součásti našeho každodenního života. Výukové aktivity k udržitelné dopravě by měly toto hluché místo vyplnit. Aktivity jsou koncipovány tak, že se žáci a studenti dozví důležité informace a fakta o vlivu dopravy na náš každodenní život. Zároveň v rámci hledání odpovědí na otázky nenásilně získávají povědomí o svém okolí (např. mají žáci možnost zdokumentovat, jak doprava v uplynulých 50-100 letech změnila ráz jejich města, zjistit, kolik aut projede kolem jejich školy či jejího okolí), toleranci vůči odlišnostem (např. hledají odpovědi na otázky jak se do školy dopravovali jejich předci), konstruktivní kritice (např. diskutují nad otázkami zlepšení dopravní situace v okolí školy v rámci rolové hry, díky níž si vyzkouší, jaké je účastnit se schůze městského zastupitelstva) či toleranci v rámci mezilidské komunikace – všechny aktivity byly navrhovány s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností.

Projekt dětem nabízí různorodé a diferencované (podle věku a potřeb dětí) aktivity, kterými získají níže uvedené znalosti a kompetence:

  • umět vyhledat relevantní informace, zorientovat se v prostředí města (především v okolí domova a školy) z hlediska dopravní obslužnosti, chápat rozdíly mezi obytnými, ekonomickými a jinými funkcemi města
  • rozumět vlivu jednotlivých druhů dopravy na naše zdraví a životní prostředí
  • rozlišovat jednotlivé formy dopravy a umět popsat jejich silné a slabé stránky z hlediska uživatelů i prostředí
  • zjistit, které složky státní a komunální správy dopravu ovlivňují a jak
  • upevňovat si vhodné dopravní vzorce, tedy maximální podíl ekologického způsobu dopravy, a to nejen pomocí získaných informací, ale také konkrétními zkušenostmi z chůze či jízdy na kole do školy.

VÝHODY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT K UDRŽITELNÉ DOPRAVĚ:

1. V SOULADU S RVP

U všech výukových aktivit jsou uvedeny informace v souladu s RVP, tedy jakých průřezových témat a vzdělávací oblasti se jednotlivé aktivity dotýkají, jaké cíle žáci/studenti po splnění aktivity dosáhnou a jaké dovednosti si budou v rámci plnění úkolu procvičovat či osvojovat.

2. SNADNO ZAČLENITELNÉ DO ŠVP:

Výukové aktivity byly vytvořeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, takže je může každá škola snadno začlenit do Školního vzdělávacího programu, ať už formou tematické nebo projektové výuky.

3. MEZIPŘEDMĚTOVÉ SOUVISLOSTI

Všechny výukové aktivity jsou koncipované tak, aby v nich žáci aktivně používali znalosti, které již mají, propojovali je s nově získanými informacemi a následně měli možnost si uvědomit mezipředmětové souvislosti.

Výukové aktivity k udržitelné dopravě mohou být začleněny do různých předmětů (občanská výuka, zeměpis, biologie, zeměpis, přírodopis, vlastivěda, tělesná výchova, výtvarná výchova, mediální výchova atd.).

4. KOMPLETNÍ PODPORA

Snadné použití a minimální čas strávený s přípravami. Každá aktivita vždy obsahuje podrobné instrukce pro učitele, které nabízejí podrobně krok za krokem rozepsaný postup, jak s aktivitou ve výuce pracovat.

Aktivity jsou doplněny o pracovní listy, v případě rolových her o kartičky, některé aktivity obsahují obrázky pro snazší navození tématu a v případě výtvarných projektů jsou k dispozici šablony.

5. PROJEKTOVÁ VÝUKA

Aktivity jsou navrženy tak, aby mohly být realizovány buď v rámci standardní výuky, nebo v rámci projektového dne. Vzhledem k tomu, že mohou být aktivity použity pro žáky celé ZŠ i SŠ, tak je možné vhodnou kombinací různých aktivit naplánovat celoškolní projektový den věnovaný tématu (udržitelné) dopravy.

6. INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÉ METODY

V rámci aktivit jsou využity různé interaktivní výukové metody: rolová hra, skupinová práce, práce ve dvojici, pozorování, pokusy, dávání zpětné vazby apod.

Žáci a studenti mají v rámci výukových aktivit k udržitelné dopravě možnost využít různé smysly. Aktivity jsou doplněny o ukázky z dokumentárního filmu, obrázky, výtvarné projekty, které rozvíjejí manuální zručnost, apod.

7. SPOLUPRÁCE S KOMUNITOU

DVD obsahuje praktický návod, jak uspořádat školní akci, která pomůže propojit život školy s životem ostatních občanů města. V rámci aktivního propojení života školy s komunitou města je možné uspořádat Den bez aut nebo Den země a přizvat zástupce různých institucí, aby pro děti udělali přednášku či besedu.

V rámci Dne bez aut je možné uspořádat hromadnou dojížďku dětí do školy na kole. Na dojížďce se mohou podílet také rodiče.

8. PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ

Výukové aktivity k udržitelné dopravě byly pilotně vyzkoušeny na 3 školách a DVD obsahuje fotografickou dokumentaci obsahující příklady vytvořených projektů a zkušenosti, které učitelé v rámci výuky aktivit k udržitelné dopravě získali.